Selected Publications


#co-first authors, *coresponding and co-coresponding authors)

1. Tao Shen#, Wangxiao Xia#, Sainan Min#, Zixuan Yang#, Lehua Cheng#, Wei Wang, Qianxi Zhan, Fanghong Shao, Xuehan Zhang, Zhiyu Wang, Yan Zhang, Guodong Shen, Huafeng Zhang, Li-Ling Wu, Guang-Yan Yu, Qing-Peng Kong*, Xiangting Wang*. A pair of long intergenic non-coding RNA LINC00887 variants act antagonistically to control Carbonic Anhydrase IX transcription upon hypoxia in tongue squamous carcinoma progression. BMC Biology.  DOI : 10.1186/s12915-021-01112-2

2.  Yan Jin, Bowen Zhang, Junxia Lu, Yingdong Song, Wei Wang, Wei Zhang, Fanghong Shao, Meng Gong, Meiting Wang, Xiaolin Liang, Shuqin Li, Zhi Zhang, Ge Shan, Xiangting Wang*. Long non-coding RNA PM maintains cerebellar synaptic integrity and Cbln1 activation via Pax6/Mll1-mediated H3K4me3. PLOS Biology. DOI: 10.1371/journal.pbio.3001297.

3.  Bowen Zhang, Sainan Min, Qi Guo, Yan Huang, Yuzhu Guo, Xiaolin Liang, Liling Wu, Guangyan Yu, Xiangting Wang*. 7SK acts as an anti-tumor factor in tongue squamous cell carcinoma. Frontiers in Genetics. 2021; Apr.1; 12: 642969. DOI: 10.3389/fgene.2021.642969.

4. Yan Huang, Qi Guo, Xi-Ping Ding, Xiangting Wang*. Mechanism of long noncoding RNAs as transcriptional regulators in cancer. RNA Biology. 2020; 17(11): 1680-1692. DOI: 10.1080/15476286.2019.1710405(Invited Review)

5.  Fei Wang#, Dalong Ren#, Xiaolin Liang#, Shengwei Ke, Bowen Zhang, Bing Hu*, Xiaoyuan Song*, Xiangting Wang*. A long noncoding RNA cluster-based genomic locus maintains proper development and visual function. Nucleic Acids Research. 2019; 47(12): 6315-6329. DOI: 10.1093/nar/gkz444.

6.  Siling Liu#, Zhengbo Wang#, Dong Chen#, Bowen Zhang#, Renrong Tian#, Jing Wu, Ying Zhang, Kaiyu Xu, Liumeng Yang, Chao Cheng, Jian Ma, Longbao Lv, Yongtang Zheng, Xintian Hu, Yi Zhang*, Xiangting Wang*, Jiali Li*. Annotation and cluster analysis of spatiotemporal and sex-related lncRNA expression in Rhesus macaque brain. Genome Research. 2017; 27: 1608-1620. DOI: 10.1101/gr.217463.116.

7.  Tao Shen, Xiangqin Wu, Yuzhu Guo, Xiangting Wang*, Recent progress of noncoding RNA in vivo study, Chinese Bulletin of Life Sciences, 2016; 28(5): 615-621.Invited Review

8.   Xiangting Wang#, Xiaoyuan Song#, Christopher K. Glass, Michael G. Rosenfeld. The long arm of long noncoding RNAs:Roles as sensors regulating gene transcriptional programs. RNA Worlds: From Life's Origins to Diversity in Gene Regulationalso published on Cold Spring Harb Perspect Biol. 2011; 3 (1): a003756. DOI: 10.1101/cshperspect.a003756.Invited Book Chapter

9.   Xiangting Wang, Shigeki Arai, Xiaoyuan Song, Donna Reichart, Kun Du, Gabriel Pascual, Paul Tempst, Michael G. Rosenfeld*, Christopher K. Glass*, Riki Kurokawa*. Induced ncRNAs allosterically modify RNA-binding Proteins in cis to inhibit transcription. Nature. 2008; 454 (7200): 126-130. DOI: 10.1038/nature06992.